Algemene Voorwaarden (B2B)

Locatie verhuur Yūgen Forest

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Verhuurder: Yūgen Forest B.V., geregistreerd onder nummer 85933287 bij de Kamer van Koophandel

1.2 Huurder: elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere Locaties huurt van Verhuurder.

1.3 Locatie(s): één of meerdere locaties op het landgoed Roggebotstaete, Vossemeerdijk 6, 8251 PN te Dronten, Nederland, zoals vermeld in de overeenkomst.

1.4 Diensten: ondersteunende werkzaamheden bij de verhuur van een Locatie, zoals maar niet beperkt tot catering.

1.5 Overeenkomst: een afspraak betreffende de verhuur van één of meerdere Locaties tussen Verhuurder en Huurder.

1.6 Schriftelijk: op papier, via e-mail of WhatsApp-bericht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Verhuurder aan Huurder en alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Verhuurder dit uitdrukkelijk Schriftelijk bevestigt.

2.3 Op de Overeenkomst zijn ook uitsluitend de (bijgevoegde) huisregels van Verhuurder van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de huisregels, gelden de huisregels.

2.4 Algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk afgewezen.

 Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van Verhuurder zijn maximaal 21 kalenderdagen geldig, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, of als Huurder de offerte binnen die termijn afwijst.

3.2 Verhuurder is gebonden als (a) in de Schriftelijke offerte de Locatie(s), periode en prijs staan vermeld en (b) Huurder de offerte ongewijzigd accepteert door Schriftelijk akkoord te gaan binnen de geldigheidsduur en (c) Huurder de volledige of afgesproken percentage van de factuursom aan Verhuurder heeft voldaan.

3.3 Als Huurder wijzigingen wil aanbrengen in de offerte, dient Huurder dit Schriftelijk te melden. Verhuurder stuurt een aangepaste offerte indien akkoord met de wijzigingen. Een aangepaste offerte vervangt de eerdere offerte en heeft een nieuwe geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders afgesproken.

Artikel 4 – Opties

4.1 Voordat de Huurder een offerte aanvraagt of het offerteproces voltooid is, kan de Verhuurder op verzoek van de Huurder een optie verstrekken voor een of meerdere Locaties.

4.2 Alleen schriftelijk verstrekte opties zijn bindend voor de Verhuurder. Opties zijn geldig voor een periode van 21 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van afgifte van de optie, tenzij de Verhuurder uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt. Als de optietermijn langer is dan de termijn voor het aanvaarden van de offerte, geldt de optietermijn voor het resterende deel van de offertetermijn.

4.3 Zowel de Verhuurder als de Huurder hebben het recht om de optie tussentijds te beëindigen, wat uitsluitend schriftelijk kan gebeuren.

4.4 Als de Verhuurder de optie tussentijds wil beëindigen, is hij verplicht om de Huurder hiervan minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte te stellen. Dit kan alleen als de aanbetaling nog niet is voldaan.

Artikel 5 – Facturering & betalingen

5.1 Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer van Verhuurder zoals aangegeven op de factuur, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

5.2 Huurder is verplicht:

 • In geval van een huurperiode later dan 12 maanden na boeking: 25% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten als aanbetaling te voldoen bij het aanvaarden van de offerte, 75% uiterlijk twee weken voor het evenement en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening;

 • In geval van een huurperiode binnen 12 maanden na boeking: 50% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten als aanbetaling te voldoen bij het aanvaarden van de offerte, 50% twee weken voor het evenement en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening;

 • In geval van een huurperiode binnen een maand na boeking: 100% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten te voldoen bij het aanvaarden van de offerte en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening.

5.3 De eindafrekening genoemd in artikel 5.2 voorziet in een specificatie van de verleende Diensten, van een specificatie op nacalculatie van de verleende Diensten, alsmede een specificatie van de BTW.

5.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

5.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is in dat geval wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom van de Overeenkomst met een minimum van € 350.

Artikel 6 – Wijzigingen & Annuleringen 

6.1 Annulering en wijziging van de Overeenkomst door Huurder dient schriftelijk te geschieden onder duidelijke vermelding van het offertenummer.

6.2 Als datum van annulering geldt de datum waarop de annulering door Verhuurder is ontvangen.

6.3 Gehele annulering van de Overeenkomst; met betrekking tot de huur van de Locatie(s) en Diensten:

 • tot 10 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum is kosteloos;
 • vanaf 10 tot en met 8 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 25% van de overeengekomen kosten te voldoen;
 • vanaf 7 tot en met 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten te voldoen;
 • vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten te voldoen.

6.4 Indien in het geval van annulering van de Overeenkomst de door Verhuurder reeds ontvangen aanbetaling(en) van Huurder hoger is (zijn) dan de te betalen kosten conform artikel 6.3, dan zal Verhuurder Huurder het teveel betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

6.5 Indien een Overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd in relatie tot de verhuur van een Locatie(s) en Diensten, zullen de percentages genoemd in artikel 6.3 (A) naar rato worden aangepast.

6.6 Vermindering van het aantal gasten met verrekening van kosten in relatie tot overeengekomen Diensten is slechts eenmaal mogelijk tot maximaal 7 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum tot een maximum van 10% van het aantal gasten.

6.7 Bij verschijning van meer gasten op de dag van de uitvoering van de Overeenkomst dan overeengekomen worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de Overeenkomst in rekening gebracht. Het door of namens de Verhuurder vastgestelde aantal gasten is daarin leidend.

Artikel 7 – Locatie(s)

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of de Locatie(s) geschikt is (zijn) voor de beoogde activiteit van Huurder.

7.2 Tot de Locatie(s) behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimten en de daarbij vermelde faciliteiten.

7.3 Het is Huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder:

 1. a) De Locatie(s) te gebruiken voor andere doeleinden dan als omschreven in de Overeenkomst.
 2. b) De Locatie(s) onder te verhuren aan of in gebruik te geven aan derden.

7.4 Huurder verplicht zich geen hinder of overlast aan Verhuurder of derden, waaronder de bezoekers en bewoners van het landgoed Roggebotstaete, te zullen bezorgen en zal ervoor zorgen dat gasten en/of personeel zich aan deze verplichting houden.

7.5 Huurder is zich ervan bewust dat de Locatie(s) grenzen aan het stiltegebied Roggebotzand en dat zij en haar gasten gebonden zijn aan een bepaalde maximale geluidsbelasting, zoals neergelegd in de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over de fysieke leefomgeving 2012, of regelgeving ter vervanging van die verordening.

7.6 Huurder is gehouden de huisregels van Verhuurder ter kennis te stellen van de gasten, personeel en/of anderen die door haar bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. Huurder is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk richting Verhuurder voor de naleving van de huisregels door haarzelf en de in de vorige zin genoemde partijen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door Huurder, gasten, personeel of anderen die door Huurder bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken.

7.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij schending van de huisregels Huurder hierop aan te spreken. Indien na een eerste waarschuwing met betrekking tot de schending van de huisregels de schending voortduurt, is Huurder, inclusief haar gasten en door haar ingeschakelde derden, verplicht op eerste verzoek van Verhuurder het landgoed Roggebotstaete terstond te verlaten.

Artikel 8 – Uitvoering

8.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) door Huurder dienen in overleg met Verhuurder te geschieden.

8.2 Verhuurder heeft te allen tijde het recht om bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) nadere bindende voorschriften op te leggen indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid, op advies van de brandweer, politie, burgemeester of Verhuurder zelf.

8.3 Tenzij Huurder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder heeft verkregen, is Huurder niet gerechtigd veranderingen aan te brengen aan de Locatie(s) en overige ruimten en (buiten)terreinen.

8.4 Huurder aanvaardt de Locatie(s) in de staat waarin deze zich bevindt (bevinden) bij aanvang van de huurperiode. Gebreken die bij het einde van de huurperiode worden geconstateerd, worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat de gebreken reeds bestonden voor aanvang van de huurperiode.

8.5 Huurder dient de Locatie(s) op het overeengekomen tijdstip van beëindiging van de huurperiode ontruimd en schoongemaakt op te leveren, in overeenstemming met de huisregels en de staat waarin de Locatie(s) zich bevond(en) bij aanvang van de huurperiode. Indien Huurder niet voldoet aan het gestelde in dit artikel 8.5, behoudt Verhuurder zich het recht voor de daarmee samenhangende kosten te verhalen op Huurder.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en schade

9.1 Huurder dient voor en tijdens de huurperiode alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de regels in deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de huisregels.

9.2 Huurder is verplicht Verhuurder voorafgaand aan de huur van de Locatie(s) schriftelijk correct en volledig te informeren over eventuele risico’s voor de Locatie(s) en/of de goede naam van Verhuurder die kunnen ontstaan door of vanwege de activiteiten tijdens de huurperiode. Onder deze risico’s vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het bezoekersprofiel, de aard van de activiteiten, mogelijke dreiging of aantrekkingskracht van ongewenst gedrag, en maatschappelijke of politieke onrust. Indien Huurder deze informatie- en mededelingsplicht schendt, heeft Verhuurder het recht om de Overeenkomst zonder enige schadeplichtigheid met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Huurder onverlet, evenals het recht van Verhuurder om geleden schade te verhalen op Huurder.

9.3 Huurder is aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de huur van de Locatie(s) en de in gebruik gestelde ruimtes, en vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit die schade.

9.4 Huurder is verplicht om op eerste verzoek van Verhuurder de door Verhuurder geconstateerde schade aan de Locatie(s) en andere ter gebruik gestelde ruimtes en locaties, schade aan en/of verlies van goederen van Verhuurder of door haar gecontracteerde derden, te vergoeden, voor zover dit verlies en/of deze schade is ontstaan tijdens de huur van de Locatie(s) door Huurder.

9.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor en Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken voortvloeiende uit letsel, ziekte, schade en/of verlies van goederen en geldwaarden van Huurder, door haar gecontracteerde derden en gasten, ontstaan tijdens de huur van de Locatie(s) en door welke oorzaak dan ook, behalve in geval van opzet of grove schuld van Verhuurder en/of haar personeel.

9.6 Verhuurder is jegens Huurder alleen aansprakelijk voor schade (i) die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico, of (ii) in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden.

Artikel 10 – Overmacht

In gevallen van overmacht, omstandigheden die niet aan Verhuurder te wijten zijn en waardoor (tijdige) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Verhuurder kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van vergunningen, (iii) beperkende overheidsmaatregelen, of (iv) nationale rouw, heeft Verhuurder het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Huurder. Eventuele aanbetalingen worden binnen 21 kalenderdagen gerestitueerd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld april 2023

Algemene Voorwaarden (consumenten)

Locatie verhuur Yūgen Forest

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Verhuurder: Yūgen Forest B.V., geregistreerd onder nummer 85933287 bij de Kamer van Koophandel

1.2 Huurder: elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere Locaties huurt van Verhuurder.

1.3 Locatie(s): één of meerdere locaties op het landgoed Roggebotstaete, Vossemeerdijk 6, 8251 PN te Dronten, Nederland, zoals vermeld in de overeenkomst.

1.4 Diensten: ondersteunende werkzaamheden bij de verhuur van een Locatie, zoals maar niet beperkt tot catering.

1.5 Overeenkomst: een afspraak betreffende de verhuur van één of meerdere Locaties tussen Verhuurder en Huurder.

1.6 Schriftelijk: op papier, via e-mail of WhatsApp-bericht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Verhuurder aan Huurder en alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Verhuurder dit uitdrukkelijk Schriftelijk bevestigt.

2.3 Op de Overeenkomst zijn ook uitsluitend de (bijgevoegde) huisregels van Verhuurder van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de huisregels, gelden de huisregels.

2.4 Algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk afgewezen.

 Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van Verhuurder zijn maximaal 21 kalenderdagen geldig, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, of als Huurder de offerte binnen die termijn afwijst.

3.2 Verhuurder is gebonden als (a) in de Schriftelijke offerte de Locatie(s), periode en prijs staan vermeld en (b) Huurder de offerte ongewijzigd accepteert door Schriftelijk akkoord te gaan binnen de geldigheidsduur en (c) Huurder de volledige of afgesproken percentage van de factuursom aan Verhuurder heeft voldaan.

3.3 Als Huurder wijzigingen wil aanbrengen in de offerte, dient Huurder dit Schriftelijk te melden. Verhuurder stuurt een aangepaste offerte indien akkoord met de wijzigingen. Een aangepaste offerte vervangt de eerdere offerte en heeft een nieuwe geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders afgesproken.

Artikel 4 – Opties

4.1 Voordat de Huurder een offerte aanvraagt of het offerteproces voltooid is, kan de Verhuurder op verzoek van de Huurder een optie verstrekken voor een of meerdere Locaties.

4.2 Alleen schriftelijk verstrekte opties zijn bindend voor de Verhuurder. Opties zijn geldig voor een periode van 21 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van afgifte van de optie, tenzij de Verhuurder uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt. Als de optietermijn langer is dan de termijn voor het aanvaarden van de offerte, geldt de optietermijn voor het resterende deel van de offertetermijn.

4.3 Zowel de Verhuurder als de Huurder hebben het recht om de optie tussentijds te beëindigen, wat uitsluitend schriftelijk kan gebeuren.

4.4 Als de Verhuurder de optie tussentijds wil beëindigen, is hij verplicht om de Huurder hiervan minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte te stellen. Dit kan alleen als de aanbetaling nog niet is voldaan.

Artikel 5 – Facturering & betalingen

5.1 Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer van Verhuurder zoals aangegeven op de factuur, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

5.2 Huurder is verplicht:

 • In geval van een huurperiode later dan 12 maanden na boeking: 25% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten als aanbetaling te voldoen bij het aanvaarden van de offerte, 75% uiterlijk twee weken voor het evenement en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening;

 • In geval van een huurperiode binnen 12 maanden na boeking: 50% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten als aanbetaling te voldoen bij het aanvaarden van de offerte, 50% twee weken voor het evenement en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening;

 • In geval van een huurperiode binnen een maand na boeking: 100% van de totale kosten voor de Locatie(s) en Diensten te voldoen bij het aanvaarden van de offerte en na afloop van het evenement een eventuele nacalculatie/afrekening.

5.3 De eindafrekening genoemd in artikel 5.2 voorziet in een specificatie van de verleende Diensten, van een specificatie op nacalculatie van de verleende Diensten, alsmede een specificatie van de BTW.

5.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

5.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is in dat geval wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom van de Overeenkomst met een minimum van € 350.

Artikel 6 – Wijzigingen & Annuleringen 

6.1 Annulering en wijziging van de Overeenkomst door Huurder dient schriftelijk te geschieden onder duidelijke vermelding van het offertenummer.

6.2 Als datum van annulering geldt de datum waarop de annulering door Verhuurder is ontvangen.

6.3 Gehele annulering van de Overeenkomst; met betrekking tot de huur van de Locatie(s) en Diensten:

 • tot 10 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum is kosteloos;
 • vanaf 10 tot en met 8 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 25% van de overeengekomen kosten te voldoen;
 • vanaf 7 tot en met 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten te voldoen;
 • vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten te voldoen.

6.4 Indien in het geval van annulering van de Overeenkomst de door Verhuurder reeds ontvangen aanbetaling(en) van Huurder hoger is (zijn) dan de te betalen kosten conform artikel 6.3, dan zal Verhuurder Huurder het teveel betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

6.5 Indien een Overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd in relatie tot de verhuur van een Locatie(s) en Diensten, zullen de percentages genoemd in artikel 6.3 (A) naar rato worden aangepast.

6.6 Vermindering van het aantal gasten met verrekening van kosten in relatie tot overeengekomen Diensten is slechts eenmaal mogelijk tot maximaal 7 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum tot een maximum van 10% van het aantal gasten.

6.7 Bij verschijning van meer gasten op de dag van de uitvoering van de Overeenkomst dan overeengekomen worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de Overeenkomst in rekening gebracht. Het door of namens de Verhuurder vastgestelde aantal gasten is daarin leidend.

Artikel 7 – Locatie(s)

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of de Locatie(s) geschikt is (zijn) voor de beoogde activiteit van Huurder.

7.2 Tot de Locatie(s) behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimten en de daarbij vermelde faciliteiten.

7.3 Het is Huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder:

 1. a) De Locatie(s) te gebruiken voor andere doeleinden dan als omschreven in de Overeenkomst.
 2. b) De Locatie(s) onder te verhuren aan of in gebruik te geven aan derden.

7.4 Huurder verplicht zich geen hinder of overlast aan Verhuurder of derden, waaronder de bezoekers en bewoners van het landgoed Roggebotstaete, te zullen bezorgen en zal ervoor zorgen dat gasten en/of personeel zich aan deze verplichting houden.

7.5 Huurder is zich ervan bewust dat de Locatie(s) grenzen aan het stiltegebied Roggebotzand en dat zij en haar gasten gebonden zijn aan een bepaalde maximale geluidsbelasting, zoals neergelegd in de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over de fysieke leefomgeving 2012, of regelgeving ter vervanging van die verordening.

7.6 Huurder is gehouden de huisregels van Verhuurder ter kennis te stellen van de gasten, personeel en/of anderen die door haar bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. Huurder is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk richting Verhuurder voor de naleving van de huisregels door haarzelf en de in de vorige zin genoemde partijen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door Huurder, gasten, personeel of anderen die door Huurder bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken.

7.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij schending van de huisregels Huurder hierop aan te spreken. Indien na een eerste waarschuwing met betrekking tot de schending van de huisregels de schending voortduurt, is Huurder, inclusief haar gasten en door haar ingeschakelde derden, verplicht op eerste verzoek van Verhuurder het landgoed Roggebotstaete terstond te verlaten.

Artikel 8 – Uitvoering

8.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) door Huurder dienen in overleg met Verhuurder te geschieden.

8.2 Verhuurder heeft te allen tijde het recht om bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) nadere bindende voorschriften op te leggen indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid, op advies van de brandweer, politie, burgemeester of Verhuurder zelf.

8.3 Tenzij Huurder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder heeft verkregen, is Huurder niet gerechtigd veranderingen aan te brengen aan de Locatie(s) en overige ruimten en (buiten)terreinen.

8.4 Huurder aanvaardt de Locatie(s) in de staat waarin deze zich bevindt (bevinden) bij aanvang van de huurperiode. Gebreken die bij het einde van de huurperiode worden geconstateerd, worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat de gebreken reeds bestonden voor aanvang van de huurperiode.

8.5 Huurder dient de Locatie(s) op het overeengekomen tijdstip van beëindiging van de huurperiode ontruimd en schoongemaakt op te leveren, in overeenstemming met de huisregels en de staat waarin de Locatie(s) zich bevond(en) bij aanvang van de huurperiode. Indien Huurder niet voldoet aan het gestelde in dit artikel 8.5, behoudt Verhuurder zich het recht voor de daarmee samenhangende kosten te verhalen op Huurder.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en schade

9.1 Huurder dient gedurende de huurperiode alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de regels in deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de huisregels.

9.2 Huurder moet Verhuurder schriftelijk correct en volledig informeren over eventuele risico’s voor de Locatie(s) en/of de goede naam van Verhuurder die kunnen ontstaan door de activiteiten tijdens de huurperiode. Deze risico’s omvatten onder andere het bezoekersprofiel, de aard van de activiteiten, potentiële dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag en maatschappelijke of politieke onrust. Als Huurder deze informatieplicht schendt, heeft Verhuurder het recht om de Overeenkomst zonder schadeplichtigheid en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging laat de betalingsverplichting van Huurder en het recht van Verhuurder om schade te verhalen onverlet.

9.3 Huurder is aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het huren van de Locatie(s) en de ter beschikking gestelde ruimtes. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit deze schade.

9.4 Huurder is verplicht om schade aan de Locatie(s), andere ter beschikking gestelde ruimtes en locaties, en verlies of schade aan goederen van Verhuurder of door haar gecontracteerde derden die ontstaan tijdens de huurperiode, op eerste verzoek van Verhuurder te vergoeden.

9.5 Verhuurder is alleen aansprakelijk voor schade aan Huurder (i) die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico, of (ii) in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden.

Artikel 10 – Overmacht

In gevallen van overmacht, omstandigheden die niet aan Verhuurder te wijten zijn en waardoor (tijdige) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Verhuurder kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van vergunningen, (iii) beperkende overheidsmaatregelen, of (iv) nationale rouw, heeft Verhuurder het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Huurder. Eventuele aanbetalingen worden binnen 21 kalenderdagen gerestitueerd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld april 2023