Algemene Voorwaarden (B2B)

Locatie verhuur Yūgen Forest

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Verhuurder: Yūgen Forest B.V., ingeschreven onder nummer 85933287 bij de Kamer van Koophandel. 

1.2 Huurder: iedere natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon die één of meerdere Locaties huurt van Verhuurder.

1.3 Locatie(s): één of meerdere locaties gelegen op het landgoed genaamd Roggebotstaete aan de Vossemeerdijk 6, 8251 PN te Dronten in Nederland zoals nader vastgelegd in de overeenkomst.

1.4 Diensten: werkzaamheden ter ondersteuning van de verhuur van een Locatie waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot catering.

1.5 Overeenkomst: een overeenkomst betreffende de verhuur van één of meerdere Locaties tussen Verhuurder en Huurder.

1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, dan wel per e-mail of whatsapp bericht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door Verhuurder aan Huurder en alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig voor zover door Verhuurder uitdrukkelijk Schriftelijk bevestigd.

2.3 Op de Overeenkomst zijn tevens uitsluitend de (hieronder bijgevoegde) huisregels van Verhuurder van toepassing, zoals bijgevoegd bij de Overeenkomst. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de voorgenoemde huisregels, geldt hetgeen is opgenomen in de huisregels.

2.4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle door of namens Verhuurder  gedane offertes zijn maximaal 21 kalenderdagen geldig vanaf de datum op de offerte, tenzij Schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen tussen partijen, en/of Huurder de offerte binnen die termijn schriftelijk afwijst.

3.2 Verhuurder is pas gebonden als (a) in haar Schriftelijke offerte ten minste vermeld staat welke Locatie(s) gedurende welke periode tegen welke prijs te huren zijn en (b) Huurder de offerte ongewijzigd aanvaardt door Schriftelijk de offerte te accorderen  binnen de geldigheidsduur van de offerte en (c) Huurder de volledige of afgesproken percentage van de factuursom van de huur van de Locatie(s) aan Verhuurder heeft voldaan.

3.3 Indien de Huurder een wijziging wil aanbrengen in de offerte alvorens deze te aanvaarden brengt Huurder Verhuurder hier Schriftelijk van op de hoogte en zal Verhuurder, indien akkoord met de voorgestelde wijzigingen, Huurder een aangepaste offerte doen toekomen. Een aangepaste offerte laat een eerder uitgebrachte offerte vervallen op de offertedatum van de aangepaste offerte, waarna een nieuwe geldigheidsduur van 14 kalenderdagen geldt, tenzij partijen Schriftelijk een andere termijn afspreken.  

Artikel 4 – Opties

4.1 Alvorens Huurder een offerte aanvraagt of voordat het offertetraject is afgerond kan Verhuurder op verzoek van Huurder haar een optie verstrekken op een Locatie(s).

4.2 Enkel Schriftelijk verstrekte opties binden Verhuurder. Opties zijn geldig voor de duur van 21 kalenderdagen gerekend van de dag van afgifte van de optie, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor het aanvaarden van de offerte, dan geldt de optietermijn voor de resterende termijn van de offerte. 

4.3 Zowel Verhuurder als Huurder is gerechtigd de optie tussentijds te beëindigen, hetgeen enkel Schriftelijk kan geschieden.

4.4 Indien de Verhuurder de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden Huurder daarvan minimaal 1 maand van te voren op de hoogte te brengen en dit kan alleen als de aanbetaling nog niet voldaan is.

Artikel 5 – Facturering & betalingen

5.1 Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer van Verhuurder als aangegeven op de factuur, tenzij Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

5.2 Huurder is verplicht:

– In geval van een huurperiode die binnen 12 maanden na boeking plaatsvindt: 100% van de huur van de Locatie(s) te voldoen bij het aanvaarden van de offerte;

In geval van een huurperiode die later dan 12 maanden na boeking plaatsvindt: 50% van de huur van de Locatie(s) te voldoen bij het aanvaarden van de offerte;

– 50% van de overeengekomen opdrachtsom met betrekking tot Diensten te voldoen bij het aanvaarden van de offerte als aanbetaling;

– Het restbedrag van de overeengekomen opdrachtsom met betrekking tot Diensten en Locatie(s) dient te worden voldaan binnen 6 weken voor de afgesproken huurperiode.

– Eventuele meer- of minderkosten worden door Verhuurder aansluitend aan uitvoering van de Overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van door Verhuurder van Huurder ontvangen aanbetalingen.

5.3 De eindafrekening genoemd in artikel 5.2 voorziet in een specificatie van de verleende Diensten, van een specificatie op nacalculatie van de verleende Diensten, alsmede een specificatie van de BTW.

5.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. 

5.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is in dat geval wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom van de Overeenkomst met een minimum van € 350.

Artikel 6 – Wijzigingen & Annuleringen 

6.1 Annulering en wijziging van de Overeenkomst door Huurder dient Schriftelijk te geschieden onder duidelijke vermelding van het offertenummer.  

6.2 Als datum van annulering geldt de datum waarop de annulering door Verhuurder is ontvangen.

6.3 Gehele annulering van de Overeenkomst:

(A)

– tot 10 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot de huur van de Locatie(s) is kosteloos;

– vanaf 10 tot en met 8 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 25% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) voldoen;

– vanaf 7 tot en met en 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) voldoen;

– vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum      dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) te voldoen.

(B)

– tot 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten is kosteloos;

– vanaf 5 kalenderweken tot 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten te voldoen;

– vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten te voldoen.

6.3 Indien in het geval van annulering van de Overeenkomst de door Verhuurder reeds ontvangen aanbetaling(en) van Huurder hoger is (zijn) dan de te betalen kosten conform artikel 6.2, dan zal Verhuurder Huurder het teveel betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

6.4 Indien een Overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd in relatie tot de verhuur van een Locatie(s) zullen de percentages genoemd in artikel 6.2 (A) naar rato worden aangepast.

6.5 Vermindering van het aantal gasten met verrekening van kosten in relatie tot overeengekomen Diensten is slechts eenmaal mogelijk tot maximaal 7 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum tot een maximum van 10% van het aantal gasten.

6.6 Bij verschijning van meer gasten op de dag van de uitvoering van de Overeenkomst dan overeengekomen worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de Overeenkomst, in rekening gebracht. Het door of namens de Verhuurder vastgestelde aantal gasten is daarin leidend. 

Artikel 7 – Locatie(s)

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of de Locatie(s) geschikt is (zijn) voor de beoogde activiteit van Huurder.

7.2 Tot de Locatie(s) behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimten en de daarbij vermelde faciliteiten. 

7.3 Het is Huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verhuurder: 

  1. a)  De Locatie(s) te gebruiken voor andere doeleinden dan als omschreven in de Overeenkomst.
  2. b) De Locatie(s) onder te verhuren aan of in gebruik te geven aan derden.

7.4 Huurder verplicht zich geen hinder of overlast aan Verhuurder of derden, waaronder de bezoekers en bewoners van het landgoed Roggebotstaete te zullen bezorgen en zal ervoor zorgen dat gasten en/of personeel zich aan deze verplichting houden. 

7.5 Huurder is zich ervan bewust dat de Locatie(s) grenzen aan het stiltegebied Roggebotzand en dat met zich meebrengt dat zij en haar gasten gebonden zijn aan een bepaalde maximale geluidsbelasting als neergelegd in de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over fysieke leefomgeving 2012, dan wel regelgeving ter vervanging van die verordening. 

7.6 Huurder is gehouden de huisregels van Verhuurder ter kennis te stellen van de gasten, personeel en/of anderen die door haar bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. Huurder is verantwoordelijke en hoofdelijke aansprakelijk richting Verhuurder voor de naleving van de huisregels door haarzelf en de in de vorige zin genoemde partijen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door Huurder, gasten, personeel of anderen die door Huurder bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. 

7.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij schending van de huisregels Huurder hierop aan te spreken. Indien na een eerste waarschuwing met betrekking tot de schending van de huisregels de schending voortduurt is Huurder, inclusief haar gasten en door haar ingeschakelde derden, verplicht op eerste verzoek van Verhuurder het landgoed Roggebotstaete terstond te verlaten.

Artikel 8 – Uitvoering

8.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) door Huurder dienen te geschieden in overleg met Verhuurder. 

8.2 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) nadere bindende voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de openbare orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of Verhuurder verplicht is gesteld en/of raadzaam wordt geacht. 

8.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Verhuurder is Huurder niet gerechtigd veranderingen aan de Locatie(s) en overige ruimten en (buiten) terreinen aan te brengen.

8.4 Huurder aanvaardt de Locatie(s) in de staat waarin de Locatie(s) zich bij aanvang van de huurperiode zich bevindt (bevinden). Bij het einde geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat de gebreken reeds bestonden voor aanvang van de huurperiode. 

8.5 Op het overeengekomen tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient Huurder de Locatie(s) ontruimd en schoongemaakt op te leveren conform de huisregels en de staat waarin de Locatie(s) ter beschikking zijn gesteld op het moment van de aanvang van de huurperiode. Indien de Huurder het gestelde in dit artikel 8.5 niet naleeft behoudt Verhuurder zich het recht voor de daarmee samenhangende kosten te verhalen op Huurder. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en schade

9.1 Voor en tijdens de huurperiode dient de Huurder te allen tijde de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van de regels in deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de huisregels.

9.2 Huurder is verplicht Verhuurder voorafgaand aan de huur van de Locatie(s) Schriftelijk correct en volledig te informeren met betrekking tot eventuele risico’s voor de Locatie(s) en/of de goede naam van Verhuurder die door of vanwege de activiteiten tijdens de huurperiode zouden kunnen ontstaan. Onder die risico’s wordt, doch niet uitsluitend, verstaan het bezoekersprofiel, de aard van de activiteiten, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag en maatschappelijke of politieke onrust. Indien Huurder voorgenoemde informatie- en mededelingsplicht schendt is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst, zonder enige schadeplichtigheid, met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Huurder onverlet, evenals het recht van Verhuurder om de door haar geleden schade te verhalen op Huurder. 

9.3 Huurder is aansprakelijk voor de door derden geleden schade die voortvloeit uit de huur van de Locatie(s) en de in het gebruik gestelde ruimtes en vrijwaart Verhuurder voor enige en alle aanspraken van derden die uit die schade voortvloeit. 

9.4 Huurder is verplicht de door Verhuurder geconstateerde schade aan de Locatie(s) en andere ter gebruik gestelde ruimtes en locaties, schade aan en/of verlies van de aldaar aanwezige goederen van Verhuurder dan wel van door haar gecontracteerde derden, voor zover dat verlies en/of die schade is ontstaan tijdens de huur van de Locatie(s) door Huurder, op eerste verzoek van Verhuurder te vergoeden. 

9.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor en Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken voortvloeiende uit enige en alle letsel of ziekte van, schade en/of verlies van goederen en geldwaarden van Huurder, door haar gecontracteerde derden en gasten, ontstaan tijdens de huur van de Locatie(s) en door welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Verhuurder en/of haar personeel.

9.6 Verhuurder is slechts aansprakelijk richting Huurder voor schade (i) die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en dan wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag van haar eigen risico, dan wel (ii) in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. 

Artikel 10 – Overmacht

Omstandigheden die niet aan Verhuurder te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat (tijdige) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Verhuurder gevergd kan worden, zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer (ii) intrekking van vergunningen (iii) beperkende overheidsmaatregelen (iv) nationale rouw, geeft Verhuurder het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Huurder. Eventuele aanbetalingen worden binnen 21 kalenderdagen gerestitueerd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Opgesteld oktober 2022

Algemene Voorwaarden (consumenten)

Locatie verhuur Yūgen Forest

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Verhuurder: Yūgen Forest B.V., ingeschreven onder nummer 85933287 bij de Kamer van Koophandel. 

1.2 Huurder: iedere natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon die één of meerdere Locaties huurt van Verhuurder.

1.3 Locatie(s): één of meerdere locaties gelegen op het landgoed genaamd Roggebotstaete aan de Vossemeerdijk 6, 8251 PN te Dronten in Nederland zoals nader vastgelegd in de overeenkomst.

1.4 Diensten: werkzaamheden ter ondersteuning van de verhuur van een Locatie waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot catering.

1.5 Overeenkomst: een overeenkomst betreffende de verhuur van één of meerdere Locaties tussen Verhuurder en Huurder.

1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, dan wel per e-mail of whatsapp bericht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door Verhuurder aan Huurder en alle Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig voor zover door Verhuurder uitdrukkelijk Schriftelijk bevestigd.

2.3 Op de Overeenkomst zijn tevens uitsluitend de (hieronder bijgevoegde) huisregels van Verhuurder van toepassing, zoals bijgevoegd bij de Overeenkomst. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de voorgenoemde huisregels, geldt hetgeen is opgenomen in de huisregels.

2.4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle door of namens Verhuurder  gedane offertes zijn maximaal 21 kalenderdagen geldig vanaf de datum op de offerte, tenzij Schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen tussen partijen, en/of Huurder de offerte binnen die termijn schriftelijk afwijst.

3.2 Verhuurder is pas gebonden als (a) in haar Schriftelijke offerte ten minste vermeld staat welke Locatie(s) gedurende welke periode tegen welke prijs te huren zijn en (b) Huurder de offerte ongewijzigd aanvaardt door Schriftelijk de offerte te accorderen  binnen de geldigheidsduur van de offerte en (c) Huurder de volledige of afgesproken percentage van de factuursom van de huur van de Locatie(s) aan Verhuurder heeft voldaan.

3.3 Indien de Huurder een wijziging wil aanbrengen in de offerte alvorens deze te aanvaarden brengt Huurder Verhuurder hier Schriftelijk van op de hoogte en zal Verhuurder, indien akkoord met de voorgestelde wijzigingen, Huurder een aangepaste offerte doen toekomen. Een aangepaste offerte laat een eerder uitgebrachte offerte vervallen op de offertedatum van de aangepaste offerte, waarna een nieuwe geldigheidsduur van 14 kalenderdagen geldt, tenzij partijen Schriftelijk een andere termijn afspreken.  

Artikel 4 – Opties

4.1 Alvorens Huurder een offerte aanvraagt of voordat het offertetraject is afgerond kan Verhuurder op verzoek van Huurder haar een optie verstrekken op een Locatie(s).

4.2 Enkel Schriftelijk verstrekte opties binden Verhuurder. Opties zijn geldig voor de duur van 21 kalenderdagen gerekend van de dag van afgifte van de optie, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor het aanvaarden van de offerte, dan geldt de optietermijn voor de resterende termijn van de offerte. 

4.3 Zowel Verhuurder als Huurder is gerechtigd de optie tussentijds te beëindigen, hetgeen enkel Schriftelijk kan geschieden.

4.4 Indien de Verhuurder de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden Huurder daarvan minimaal 1 maand van te voren op de hoogte te brengen en dit kan alleen als de aanbetaling nog niet voldaan is.

Artikel 5 – Facturering & betalingen

5.1 Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer van Verhuurder als aangegeven op de factuur, tenzij Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

5.2 Huurder is verplicht:

– In geval van een huurperiode die binnen 12 maanden na boeking plaatsvindt: 100% van de huur van de Locatie(s) te voldoen bij het aanvaarden van de offerte;

In geval van een huurperiode die later dan 12 maanden na boeking plaatsvindt: 50% van de huur van de Locatie(s) te voldoen bij het aanvaarden van de offerte;

– Het restbedrag van de overeengekomen opdrachtsom met betrekking tot Diensten en Locatie(s) dient te worden voldaan binnen 6 weken voor de afgesproken huurperiode.

– Eventuele meer- of minderkosten worden door Verhuurder aansluitend aan uitvoering van de Overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van door Verhuurder van Huurder ontvangen aanbetalingen.

5.3 De eindafrekening genoemd in artikel 5.2 voorziet in een specificatie van de verleende Diensten, van een specificatie op nacalculatie van de verleende Diensten, alsmede een specificatie van de BTW.

5.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. 

5.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is in dat geval wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom van de Overeenkomst met een minimum van € 350.

Artikel 6 – Wijzigingen & Annuleringen 

6.1 Annulering en wijziging van de Overeenkomst door Huurder dient Schriftelijk te geschieden onder duidelijke vermelding van het offertenummer.  

6.2 Als datum van annulering geldt de datum waarop de annulering door Verhuurder is ontvangen.

6.3 Gehele annulering van de Overeenkomst:

(A)

– tot 10 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot de huur van de Locatie(s) is kosteloos;

– vanaf 10 tot en met 8 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 25% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) voldoen;

– vanaf 7 tot en met en 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) voldoen;

– vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum      dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten met betrekking tot de huur van de Locatie(s) te voldoen.

(B)

– tot 5 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten is kosteloos;

– vanaf 5 kalenderweken tot 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten dient Huurder Verhuurder 50% van de overeengekomen kosten te voldoen;

– vanaf 4 kalenderweken voor de overeengekomen reserveringsdatum met betrekking tot Diensten dient Huurder Verhuurder 100% van de overeengekomen kosten te voldoen.

6.3 Indien in het geval van annulering van de Overeenkomst de door Verhuurder reeds ontvangen aanbetaling(en) van Huurder hoger is (zijn) dan de te betalen kosten conform artikel 6.2, dan zal Verhuurder Huurder het teveel betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

6.4 Indien een Overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd in relatie tot de verhuur van een Locatie(s) zullen de percentages genoemd in artikel 6.2 (A) naar rato worden aangepast.

6.5 Vermindering van het aantal gasten met verrekening van kosten in relatie tot overeengekomen Diensten is slechts eenmaal mogelijk tot maximaal 7 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum tot een maximum van 10% van het aantal gasten.

6.6 Bij verschijning van meer gasten op de dag van de uitvoering van de Overeenkomst dan overeengekomen worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de Overeenkomst, in rekening gebracht. Het door of namens de Verhuurder vastgestelde aantal gasten is daarin leidend. 

Artikel 7 – Locatie(s)

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om voor het aangaan van de Overeenkomst na te gaan of de Locatie(s) geschikt is (zijn) voor de beoogde activiteit van Huurder.

7.2 Tot de Locatie(s) behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimten en de daarbij vermelde faciliteiten. 

7.3 Het is Huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verhuurder: 

  1. a)  De Locatie(s) te gebruiken voor andere doeleinden dan als omschreven in de Overeenkomst.
  2. b) De Locatie(s) onder te verhuren aan of in gebruik te geven aan derden.

7.4 Huurder verplicht zich geen hinder of overlast aan Verhuurder of derden, waaronder de bezoekers en bewoners van het landgoed Roggebotstaete te zullen bezorgen en zal ervoor zorgen dat gasten en/of personeel zich aan deze verplichting houden. 

7.5 Huurder is zich ervan bewust dat de Locatie(s) grenzen aan het stiltegebied Roggebotzand en dat met zich meebrengt dat zij en haar gasten gebonden zijn aan een bepaalde maximale geluidsbelasting als neergelegd in de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels over fysieke leefomgeving 2012, dan wel regelgeving ter vervanging van die verordening. 

7.6 Huurder is gehouden de huisregels van Verhuurder ter kennis te stellen van de gasten, personeel en/of anderen die door haar bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. Huurder is verantwoordelijke en hoofdelijke aansprakelijk richting Verhuurder voor de naleving van de huisregels door haarzelf en de in de vorige zin genoemde partijen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door Huurder, gasten, personeel of anderen die door Huurder bij de huur van de Locatie(s) zijn betrokken. 

7.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij schending van de huisregels Huurder hierop aan te spreken. Indien na een eerste waarschuwing met betrekking tot de schending van de huisregels de schending voortduurt is Huurder, inclusief haar gasten en door haar ingeschakelde derden, verplicht op eerste verzoek van Verhuurder het landgoed Roggebotstaete terstond te verlaten.

Artikel 8 – Uitvoering

8.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) door Huurder dienen te geschieden in overleg met Verhuurder. 

8.2 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van de Locatie(s) nadere bindende voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de openbare orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of Verhuurder verplicht is gesteld en/of raadzaam wordt geacht. 

8.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Verhuurder is Huurder niet gerechtigd veranderingen aan de Locatie(s) en overige ruimten en (buiten) terreinen aan te brengen.

8.4 Huurder aanvaardt de Locatie(s) in de staat waarin de Locatie(s) zich bij aanvang van de huurperiode zich bevindt (bevinden). Bij het einde geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat de gebreken reeds bestonden voor aanvang van de huurperiode. 

8.5 Op het overeengekomen tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient Huurder de Locatie(s) ontruimd en schoongemaakt op te leveren conform de huisregels en de staat waarin de Locatie(s) ter beschikking zijn gesteld op het moment van de aanvang van de huurperiode. Indien de Huurder het gestelde in dit artikel 8.5 niet naleeft behoudt Verhuurder zich het recht voor de daarmee samenhangende kosten te verhalen op Huurder. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en schade

9.1 Voor en tijdens de huurperiode dient de Huurder te allen tijde de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van de regels in deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de huisregels.

9.2 Huurder is verplicht Verhuurder voorafgaand aan de huur van de Locatie(s) Schriftelijk correct en volledig te informeren met betrekking tot eventuele risico’s voor de Locatie(s) en/of de goede naam van Verhuurder die door of vanwege de activiteiten tijdens de huurperiode zouden kunnen ontstaan. Onder die risico’s wordt, doch niet uitsluitend, verstaan het bezoekersprofiel, de aard van de activiteiten, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag en maatschappelijke of politieke onrust. Indien Huurder voorgenoemde informatie- en mededelingsplicht schendt is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst, zonder enige schadeplichtigheid, met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Huurder onverlet, evenals het recht van Verhuurder om de door haar geleden schade te verhalen op Huurder. 

9.3 Huurder is aansprakelijk voor de door derden geleden schade die voortvloeit uit de huur van de Locatie(s) en de in het gebruik gestelde ruimtes en vrijwaart Verhuurder voor enige en alle aanspraken van derden die uit die schade voortvloeit. 

9.4 Huurder is verplicht de door Verhuurder geconstateerde schade aan de Locatie(s) en andere ter gebruik gestelde ruimtes en locaties, schade aan en/of verlies van de aldaar aanwezige goederen van Verhuurder dan wel van door haar gecontracteerde derden, voor zover dat verlies en/of die schade is ontstaan tijdens de huur van de Locatie(s) door Huurder, op eerste verzoek van Verhuurder te vergoeden. 

9.5 Verhuurder is slechts aansprakelijk richting Huurder voor schade (i) die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en dan wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag van haar eigen risico, dan wel (ii) in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden.

Artikel 10 – Overmacht

Omstandigheden die niet aan Verhuurder te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat (tijdige) naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Verhuurder gevergd kan worden, zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer (ii) intrekking van vergunningen (iii) beperkende overheidsmaatregelen (iv) nationale rouw, geeft Verhuurder het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Huurder. Eventuele aanbetalingen worden binnen 21 kalenderdagen gerestitueerd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Opgesteld oktober 2022